Content for New Div Tag Goes Here

گروه مهندسی OCPM فعالیت غیررسمی خود را از سال 1391 آغاز نمود و در ابتدای کار با توجه به اهمیت متدولوژی نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM ) تمرکز خود را برمطالعه ، تحقیق و کسب تجربه نرم افزاری و سخت افزاری در این خصوص قرار داد. یکی از مسائلی که استفاده درست از روش فوق را پیچیده میکند، ماهیت چندین تخصصی BIM میباشد به این نحو که برای پیاده سازی اصولی آن میبایست تخصصهای متفاوتی از قبیل مهندسی عمران، معماری، تاسیسات، صنایع در دو حیطه طرح و اجرا در کنار دانش مدیریت پروژه به صورت هماهنگ و یکپارچه به ایفای نقش بپردازند. گروه OCPM با استفاده از متخصصین با تجربه اجرایی و طراحی در تمامی رشته های فوق سعی دارد با بکارگیری صحیح متدولوژیBIM  به اثربخشی و تعالی مطلوبی از این روش دست یابد.