آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 55
موضوع‌ها: 5
اعضا: 106
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/07
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/13
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/52
تعداد موضوعات هر عضو: 0/05
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 10
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: cdbdoor
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 18/87%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: Course 1 (با 43 ارسال , 2 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mousanejad (4 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
Group2@Course1 (24 پاسخ)
Group1@Course1 (17 پاسخ)
Time Liner (7 پاسخ)
clash Detection (1 پاسخ)
راهنمایی (1 پاسخ)
Project explorer (0 پاسخ)
Group2@Course1 (45,242 بازدید)
Group1@Course1 (34,615 بازدید)
Time Liner (3,368 بازدید)
clash Detection (807 بازدید)
Project explorer (804 بازدید)
راهنمایی (688 بازدید)