آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 5
اعضا: 100
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/08
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/16
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/53
تعداد موضوعات هر عضو: 0/05
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 9/6
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: rubik
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 18%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: Course 1 (با 43 ارسال , 2 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mousanejad (4 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
Group2@Course1 (24 پاسخ)
Group1@Course1 (17 پاسخ)
Time Liner (6 پاسخ)
راهنمایی (1 پاسخ)
Project explorer (0 پاسخ)
clash Detection (0 پاسخ)
Group2@Course1 (43,591 بازدید)
Group1@Course1 (33,495 بازدید)
Time Liner (2,524 بازدید)
clash Detection (622 بازدید)
Project explorer (563 بازدید)
راهنمایی (414 بازدید)