آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 61
موضوع‌ها: 5
اعضا: 138
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/05
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/12
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/44
تعداد موضوعات هر عضو: 0/04
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 11/2
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: yunming
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 15/94%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: Course 1 (با 43 ارسال , 2 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mousanejad (4 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
Group2@Course1 (24 پاسخ)
Group1@Course1 (17 پاسخ)
Time Liner (9 پاسخ)
clash Detection (4 پاسخ)
Project explorer (1 پاسخ)
راهنمایی (1 پاسخ)
Group2@Course1 (60,579 بازدید)
Group1@Course1 (43,394 بازدید)
Time Liner (9,044 بازدید)
clash Detection (3,019 بازدید)
راهنمایی (2,284 بازدید)
Project explorer (1,914 بازدید)