آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 5
اعضا: 120
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/06
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/11
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/49
تعداد موضوعات هر عضو: 0/04
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 10/8
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: blfn888
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 17/5%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: Course 1 (با 43 ارسال , 2 موضوع)
برترین معرف‌ها: Mousanejad (4 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
Group2@Course1 (24 پاسخ)
Group1@Course1 (17 پاسخ)
Time Liner (9 پاسخ)
clash Detection (3 پاسخ)
راهنمایی (1 پاسخ)
Project explorer (0 پاسخ)
Group2@Course1 (55,665 بازدید)
Group1@Course1 (40,169 بازدید)
Time Liner (6,862 بازدید)
clash Detection (2,091 بازدید)
راهنمایی (1,729 بازدید)
Project explorer (1,535 بازدید)