Content for New Div Tag Goes Here

 

لطفا برای کسب اطلاعات از برنامه های آموزشی به اینجا مراجعه فرمایید.

با توجه به تفاوتهای عمده روش مدلسازی اطلاعات ساختمان با روش سنتی، پیش نیاز استفاده از آن آموزش حداقلهایی توسط تمامی عوامل درگیر در پروژه خواهد بود. این بسته های آموزشی بسته به نیاز هریک از عوامل توسط گروه مهندسی OCPM  طراحی و اجرا خواهد شد.
مخاطبین این برنامه برمبنای سطح بلوغ انتخابی کارفرما جهت پیاده سازی تعیین میگردد و در مراحل کامل، حتی پیمانکاران جز و سازندگان نیز باید حداقلی از آشنایی با سیستم را داشته باشند.